Zodpovědný výrobek

Věříme, že výroba na světové úrovni začíná respektem k lidem a životnímu prostředí
Pracujeme s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek, že produkty budou odpovědně a udržitelně vyrobeny

Naše zaměření

Naším posláním je úsilí dělat vše, co je v našich silách, abychom rozšířili lidský potenciál. Děláme to tak, že vytváříme průlomové technologické inovace tím, že naše produkty budeme vyrábět udržitelněji, budujeme kreativní a různorodý globální tým a pozitivně ovlivníme svět, v němž žijeme a pracujeme.
Společnost CAG Electric Machinery s.r.o. se sídlem v České republice vyrábějící elektrotechnické produkty pod značkou CAG.

Soulad s kodexem
výroby

Věříme, že výroba na světové úrovni je založena na standardech, které respektují životní prostředí, lidi, kteří pracují v továrnách a zásady zdravého a bezpečného pracoviště.

Spravedlivé
hodnocení

Zaměřujeme se na rozvoj hodnotících programů, které posílí zapojení pracovníků, zvýší odškodnění a zlepší sociální dialog.

Ochrana životního
prostředí

Pracujeme s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek k nulovému kompromisu pro životní prostředí a zaměřují se na snižování našeho společného dopadu na energii a emise, odpady, vodu a chemii.

Implementace průmyslových inovací

Spolupracujeme se širokým spektrem zúčastněných stran na řešení systémových problémů a zlepšování výsledků pro pracovníky a jejich komunity

Budování vztahů s našimi dodavateli

Budujeme dlouhodobé vztahy s našimi smluvními dodavateli, protože víme, že důvěra a vzájemná úcta podporuje naši schopnost vytvářet produkt odpovědněji, urychlit inovace a lépe sloužit zákazníkům. Více než 90% výrobků CAG vyrábí tovární skupiny, se kterými spolupracujeme déle než 15 let.

Motivace dodavatelů k neustálému zlepšování výkonnosti udržitelnosti

Podporujeme zlepšování udržitelnosti prostřednictvím CAG-systémového kodexu, který hodnotí výkon dodavatele v oblasti kvality, dodávek, nákladů a udržitelnosti. Máme také nástroje, které zohledňují růst a potenciál ve vedení, operacích, inovacích, tvorbě produktů a udržitelnosti. Tyto informace využíváme k naší dlouhodobé strategii zásobování a zvyšování obchodu s nejvýkonnějšími dodavateli.

Podpora dodavatelů při plnění našich standardů

Pomáháme našim klíčovým dodavatelům prosazovat udržitelnost poskytováním zdrojů, které vytvářejí větší transparentnost a předvídatelnost. Silné a dlouhodobé vztahy společnosti CAG s dodavateli nám pomáhají vytvářet inovativní produkty zodpovědně. Náš přístup také podporuje lepší výsledky pro naše dodavatele, lidi, kteří pracují v našem dodavatelském řetězci a pro planetu.

Výrobní standardy

Systémový kodex

CAG má dlouhodobý závazek spolupracovat s dodavateli na zlepšování výrobních podmínek a minimalizaci negativních dopadů na pracovníky a životní prostředí. K sjednocení požadavků na naše dodavatele jsme vypracovali obsáhlý systémový kodex, který určuje praktické postupy výroby tak, aby výsledky našich partnerů drželi rostoucí potenciál. Každý dodavatelský závod, který vyrábí pro společnost CAG, musí splňovat přísný soubor požadavků na shodu. systémový kodex CAG stanoví minimální požadované standardy, které očekáváme od každého dodavatele nebo závodu.

Schvalování dodavatelů

Všichni potenciální noví dodavatelé podléhají procesu schvalování nového zdroje. Jsou zvažována rizika vzniku nového
dodavatelského vztahu. Dodavatelé musí před zahájením plné produkce obdržet celkové hodnocení na úrovni oranžového
auditu – naše minimální přijatelná úroveň.

 

 

 

 

Nedostateč

Nestabilní

Dostateč

Výborný

Závažné nedostatky nebo opomenutí vrátit se k dodržování plánů nápravy

Probíhající proces zlepšování. Dodavatel je stále nestabilní.

Základní úroveň plnění systémového kodexu CAG. Certifikovaný dodavatel.

Leader průmyslového odvětví. Komplexní implementace systémového kodexu CAG.

 

 

Nedostateč

Nestabilní

Závažné nedostatky nebo opomenutí vrátit se k dodržování plánů nápravy

Probíhající proces zlepšování. Dodavatel je stále nestabilní.

 

 

Dostateč

Výborný

Základní úroveň plnění systémového kodexu CAG. Certifikovaný dodavatel.

Leader průmyslového odvětví. Komplexní implementace systémového kodexu CAG.

Ověřování dodržování systému

Index výroby společnosti CAG, který byl zaveden v roce 2011 hodnotí továrny založené na čtyřech stejně vážených kategoriích: udržitelnost (včetně pracovních postupů) a tři tradiční výrobní metriky (náklady, kvalita a včasné dodávky). Hodnotíme složku udržitelnosti prostřednictvím našeho indexu udržitelné výroby a zásobování a zaměřujeme se na uvedení všech závodů na oranžové hodnocení (náš minimální standard) nebo vyšší. Měníme výrobní výkony prostřednictvím našeho kodexu. Dosažení oranžového hodnocení demonstruje základní dodržování standardů, které respektují práva pracovníků a vytváří bezpečné pracovní prostředí.

Program pro zajištění souladu s předpisy výrobce

CAG monitoruje dodržování pravidel systémového kodexu prostřednictvím pravidelných a neohlášených auditů. Tyto jsou prováděny interními a externími stranami. Ratingy, které jsou výsledkem hodnocení, tvoří základ dodavatelského skóre. Tímto podněcujeme výkonné podniky k zlepšování a iniciujeme sankce u dodavatelů, kteří nesplňují očekávání minimálního skóre kvality (Oranžový rating). Touto cestou nabádáme dodavatele k tomu, aby plně dodržovali zásady chování a standardy systémového kodexu společnosti CAG.

Náprava

CAG bere problémy nesouladu vážně. Pokud jsme upozorněni na problém nedodržování našeho systémového kodexu
nebo standardů, neprodleně to prozkoumáme a přistupujeme k nápravným opatřením společně s manažery továrny.
Pokud dodavatel neopraví problémy zjištěné auditem nebo podle požadavků společnosti CAG, podléhá přezkumu a
sankcím, včetně případného ukončení smlouvy o dodávkách.

Odpovědný prodej

V případě, že se ukončíme vztah se stávajícím dodavatelem, ať už v důsledku špatného výkonu z hlediska udržitelnosti,
nebo z jiných důvodů, je zahájen odpovědný proces výstupu společnosti CAG. To zahrnuje vyhodnocení rizik pro naše
zákazníky.

Tento proces bereme vážně. Zahrnuje snížení výrobních zakázek po stanovenou dobu, aby se vytvořilo co nejmenší
množství narušení podnikání a pracovníků. V situacích s vysokým rizikem se sestavují pracovní skupiny složené z mnoha
zúčastněných stran, které vypracují a monitorují plán odchodu určený k řízení rizik identifikovaných s ukončením spolupráce.